Sau khi phát hành bao lâu thì DN được sử dụng hóa đơn điện tử?

Hiện nay, Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế đang tiến hành đẩy mạnh ứng dụng hóa đơn điện tử vào các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để được phép sử dụng hóa đơn điện tử, ngoài việc tham khảo báo giá phần mềm hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ điều kiện, thiết bị máy móc cần thiết và tiến hành đăng ký, thông báo phát hành hóa đơn tới cơ quan thuế. Vậy câu hỏi đặt ra là sau khi đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn bao lâu thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử? Bài viết sau sẽ giải đáp câu hỏi trên.

1. Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần biết

Sau khi đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết để có thể sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ và cá nhân kinh doanh có thể tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Những thủ tục này được quy định tại Điều 14 (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và Điều 20 (đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP (doanh nghiệp cũng có thể tham khảo thêm Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 119 của Bộ Tài chính được đăng tải vừa qua để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đúng quy định)

Cụ thể, theo Nghị định 119, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã/ không có mã của cơ quan thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 01 bàn hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và chờ phản hồi từ cơ quan thuế.

Trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119, Bộ Tài chính còn yêu cầu gửi kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với những hóa đơn đã sử dụng trước thời điểm đăng ký theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh cần thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119.

2. Sau khi phát hành bao lâu thì doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử?

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 14 và Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo (theo Mẫu số 02 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119) cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (có mã hoặc không có mã) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh. 

Hóa đơn GTGT đặt in có áp dụng với DN mới thành lập? 

Đối tượng nào phải nộp thuế tài nguyên?

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh cũng cần lưu ý phải hủy bỏ những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) khi bắt đầu chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Như vậy, nếu được cơ quan thuế chấp thuận thì doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử sau 02 ngày kể từ ngày đăng ký. Riêng trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, nếu yêu cầu không được chấp thuận thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần chuyển sang đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *